Prefab பாலம்

  • நவீன மற்றும் நடைமுறை எஃகு பாலம்

    நவீன மற்றும் நடைமுறை எஃகு பாலம்

    எஃகு பாலம் என்பது ஒரு பாலமாகும், அதன் முக்கிய தாங்கி அமைப்பு எஃகு ஆகும், இது தேசிய பாதுகாப்பு போர் தயார்நிலை மற்றும் போக்குவரத்து பொறியியல் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.